Agenda voor een gezonder Nederland

1 mei 2O12

Het belang van gezondheid voor de samenleving (welzijn, welbevinden, participatie, economische productie etc.) staat buiten kijf. Wij spannen ons in om meer gezondheid en maatschappelijke participatie mogelijk te maken, maar daar hebben we ook rijksbeleid bij nodig. We willen daarom alle partijen aansporen om in hun verkiezingsprogramma’s in te zetten op een sterk gezondheidsbeleid. Wij stellen voor om daartoe de hierna genoemde concrete maatregelen op te nemen.