Open brief aan minister Schippers: Gezondheidsdenken houdt zorg betaalbaar

2O juni 2O12

Wat de NPHF betreft, staat de urgentie en noodzaak van kostenbewustzijn in de zorg buiten kijf. Maar de discussie zou niet alleen moeten gaan over welke beleidsopties we moeten kiezen, maar vooral welke inhoudelijke visies op het gezondheidszorgsysteem in de 21ste eeuw daarachter liggen. Onze indruk is dat macro-economische kostenafwegingen domineren en dat beperkt het zicht op andere oplossingsrichtingen. Betaalbare zorg is vooral gebaat met echte hervormingen, gebaseerd op een duidelijke inhoudelijke visie. Het principe van ‘gezondheidsdenken’ zou wat ons betreft leidend moeten zijn, waarbij niet alleen de kosten maar ook de baten worden gewaardeerd.