Wat we doen

Strategie

Om tot een toekomstbestendige gezondheidszorg te komen, heeft de NPHF een strategie ontwikkeld die bestaat uit 3 hoofdlijnen:

1 We verbinden en bundelen de kracht van onze leden. Hiermee versterken we het draagvlak voor de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid van binnenuit. Concreet doen we dit door:

  • het delen van informatie
  • het ontwikkelen van gezamenlijke standpunten
  • mee vorm geven van gezondheidsbeleid op alle plekken waar dat kan

2 We verbreden onze visie naar andere zorgsectoren zoals curatie en welzijn. We slaan bruggen waar dat kan en creëren nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. Gezondheidsdenken is meer een grondhouding dan een professionele structuur.

3 We overstijgen verschillende sectoren. Een integraal gezondheidsbeleid krijgt vorm in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren werk, wonen, onderwijs, voeding en inrichting van de publieke ruimte. Als gesprekspartner van overheden en brancheorganisaties, zet de NPHF zich in om gezondheid als leidmotief stevig op de kaart te zetten.

Om onze strategische visie concreet handen en voeten geven ondernemen we uiteenlopende activiteiten;

Evenementen

NPHF Lezing

Jaarlijks organiseert de NPHF Federatie voor Gezondheid de prestigieuze NPHF lezing. Daarmee beogen wij een aanzet te geven tot het maatschappelijke debat over strategische vraagstukken in de gezondheidszorg.

De NPHF Lezing van 2017 zou verplaatst worden naar 2018 maar is helaas niet doorgegaan. Zodra wij een datum in 2019 hebben, zullen wij die hier communiceren.

In 2016 is de vijfde NPHF-lezing uitgesproken door Bernard Wientjes. Lees meer

In 2015 stond de NPHF-lezing in het teken van de NPHF actieagenda`s. Lees meer

In 2014 is de derde NPHF-lezing uitgesproken door Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Lees meer

In 2013 is de tweede NPHF-lezing uitgesproken door voormalig NPHF voorzitter Willem Vermeend. Lees meer 

In 2012 is de eerste NPHF-lezing uitgesproken door Herman Wijffels. Lees meer

 

NPHF Netwerktafels

De uitdaging voor de Federatie voor Gezondheid is om het netwerk een stap verder te brengen door de leden/partners nadrukkelijker te betrekken én met elkaar te verbinden. Met elkaar hebben we geconstateerd dat er nog een kloof bestaat tussen onze ideeën en beleidsvoornemens en de praktische vertaling daarvan in concrete actie en beleidsuitvoering. Bovendien zijn de dwarsverbanden en concrete samenwerking tussen leden nog te beperkt.

Het is daarom noodzakelijk om leden/partners nadrukkelijker te betrekken. Zeker ook gegeven de beperkte capaciteit. Kortom, de inhoudelijke visie hebben we, de bedrading hebben we aangelegd, nu moeten we gaan zorgen dat de leden er gebruik van gaan maken. De netwerktafels beogen dit te bewerkstelligen.

Doel van de netwerktafels

De doelstelling is tweeledig:

1)       Bevorderen van de gewenste co-creatie om de beweging van nazorg naar voorzorg te concretiseren.

2)      Leden met elkaar verbinden en in staat stellen te interacteren en concrete samenwerkingen op te zetten.

Criteria

Er zijn enkele voorwaarden om een netwerk tafel te kunnen organiseren onder de vlag van de Federatie voor Gezondheid:

-          What is in het for US? Het thema moet relevant zijn voor minimaal drie leden. De tafel mag nooit het exclusieve belang van één lid dienen. 

-          Het aangedragen thema betreft een concretisering van de beweging van nazorg naar voorzorg, waarvoor het inschakelen van de Federatie voor Gezondheid als landelijk platform relevant/aangewezen is.  

-          De tafel levert minimaal een actieagenda op die gepubliceerd wordt op de website. 

-          De leden die het initiatief nemen hosten de bijeenkomst (locatie + catering) en zorgen mede voor de beleidsondersteuning/communicatie. Het bureau denkt mee in het doel, de inhoudelijke opzet van de tafel en nodigt mensen gericht uit het netwerk uit om bij te dragen/deel te nemen. Tevens bewaakt zij dat de uitkomst in de pleitbezorging meegenomen wordt. 

Heeft u een idee voor een netwerk tafel. Schroom dan niet en neem contact op met Thomas Plochg, t.plochg@nphf.nl, 06 12628292.

 

NPHF DirecteurenOntbijt

Eén maal per kwartaal organiseert de Federatie voor Gezondheid een ontbijtsessie voor directeuren en bestuurders van haar lidorganisaties. Deze worden gehouden in de Skybar van het bezoekadres, Jaarbeurs Innovation Mile, in Utrecht, van 08.00 - 09.30 uur. Voor dit jaar staan deze nog gepland voor (let op: gewijzigde datum) woensdag 26 september en donderdag 15 november. Voor deze bijeenkomsten krijgen genodigden een persoonlijke uitnodiging.

 

Verkiezing Meest Invloedrijke Public Health figuur

Samen met GGD GHOR Nederland houdt de NPHF Federatie voor Gezondheid ieder jaar de Verkiezing van de meest invloedrijke public health figuur. De uitslag van de verkiezing wordt ieder jaar bekend gemaakt tijdens het avondprogramma van het NCVGZ. In april 2018 zijn wijk-GGD-ers Sarah Voss en Esther Pullen verkozen tot Public Health figuur van 2017. Lees meer

 

NCVGZ; hét congres voor de volksgezondheid

Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een jaarlijks terugkerend congres voor professionals en geïnteresseerden in het veld van de Publieke Gezondheidszorg. Het congres wordt jaarlijks bezocht door zo'n 600 professionals uit het veld, wetenschappers, beleidsmakers en opleiders. In 2018 vond het congres plaats op dinsdag 10 april in de Jaarbeurs te Utrecht. Neem een kijkje op de website voor het programma én voor een (beeld)verslag. Het volgende Nederlands Congres Volksgezondheid plaats op donderdag 11 april 2019, wederom in Media Plaza/Jaarbeurs Utrecht; noteer die datum vast in uw agenda!

Het NCVGZ is hét platform waar beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs op het terrein van de public health worden verbonden, waar kennis wordt gedeeld én gehaald, waar wordt gewerkt (co-creatie) en met een sterke ontmoetingsfunctie.  Het NCVGZ slaat een brug naar andere sectoren én de samenleving, is vernieuwend, inspirerend en aanjager van nieuwe ontwikkelingen.

De NPHF is participant van het congres en verzorgt de directie en het secretariaat.

Heeft u belangstelling om voor 2019 actief participant in het congres te worden; belangstelling voor sponsoring of het huren van een stand op de informatiemarkt? Neem dan contact op met het secretariaat van de NPHF.