NPHF Actieagenda generieke competenties voor toekomstige professionals

18 mei 2O15

De commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van het Zorginstituut Nederland schetst in haar advies de contouren van een nieuwe beroepenstructuur voor 2O3O. De noodzaak daarvoor wordt inmiddels breed gedragen. In het licht van haar strategische visie van nazorg naar voorzorg heeft de NPHF complementair aan het werk van de commissie een Actieagenda opgesteld . De NPHF onderschrijft de uitgangspunten van het advies, en heeft met haar brede netwerk nagedacht over hoe het veld, in bijzonder de zorgberoepen, de modernisering van de zorgberoepen en opleidingen zelf kan oppakken.